Cytológiu slovník cudzích slov definuje ako náuku o bunke, bunkovú biológiu. Prakticky pod pojmom cytológia rozumieme v podstate diagnostickú cytológiu, ktorá má svoj nezastupiteľný význam vo veterinárnej praxi. V podstate ide o určenie buniek, ktoré sa nachádzajú v danej vzorke.

Cytológia je užitočným diagnostickým nástrojom a jej úloha v praxi neustále narastá. Získavanie vzoriek je jednoduché a rýchle. Obvykle nie je potrebné zvieratko uvádzať do celkovej anestézie, pri menej pokojných postačuje mierna sedácia. Spracovanie vzoriek je časovo nenáročné ako aj výsledky vyšetrenia.

Vzorkami pre cytológiu sú najčastejšie rôzne stery a výtery, prípadne otlačky postihnutých oblastí, nátery a podobne. Po získaní vzoriek je potrebné tieto ofarbiť. Farbenie nám umožní lepšie rozpoznať štruktúru buniek a tým pádom aj typ bunky o akú sa jedná.

Faktory, ktoré ovplyvňujú diagnostickú spoľahlivosť sú napríklad kvalita získaných vzoriek, orgán a ochorenie, ktoré je sledované.

Diagnostickú cytológiu resp. cytopatológiu najčastejšie používame pri bežnom vyšetrovaní napríklad zápalov ucha, či kože, kedy vieme rozlíšiť čím je zápal spôsobený, či sa jedná o bakteriálnu, alebo kvasinkovú infekciu a podľa toho sa rozhodneme o najvhodnejšej terapií. Pri vyšetrovaní povrchových vzoriek kože je diagnostická cytológia veľmi spoľahlivou metódou určenia patologického procesu.

Medzi náročnejšie vyšetrenia patrí vyšetrenie rôznych povrchových kožných a podkožných más. Pomocou vyšetrenia vzoriek z takýchto más vieme predbežne určiť o aký typ procesu sa jedná, či už proces zápalový, alebo nádorový. V takýchto prípadoch má ale diagnostická cytológia svoje limity a tie sú dané odobranými vzorkami. Keďže sa v týchto prípadoch odber vykonáva tenkými ihlami, nikdy nemožno zaručiť že sa pri odbere trafíme do správneho miesta, kde sa nachádza patologický proces, ktorý je za danú masu zodpovedný. V týchto prípadoch považujeme diagnostickú cytológiu skôr za orientačnú metódu vyšetrenia rôznych útvarov, i keď niektoré literárne zdroje uvádzajú až 86% zhodu s histologickým vyšetrením, ktoré sa vykonáva po odobratí celého útvaru.

Cytológiu používame aj pri diagnostike pôvodu rôznych výpotkov, či už v hrudníku, bruchu alebo v kĺboch. V týchto prípadoch cytológia určí, či je výpotok nezápalového, alebo zápalového pôvodu a či ide o zápalový proces septický, teda s prítomnosťou baktérií, alebo aseptický, čiže zápalový ale bez prítomnosti baktérií.

Cytológiu využívame nielen pri riešení rôznych chorôb, ale aj napríklad u sučiek, ktoré hárajú, kedy sme schopní podľa vaginálnej cytológie určiť či je sučka pripravená pre úspešné krytie.

Vyšetrenie cytologických vzoriek rutinne poskytujeme vo veterinárnej klinike BBVET.